INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1.     Administratorem Państwa danych jest osobowych jest Jarosław Augustyn – wykonujący wolny zawód pod firmą Kancelaria Doradcy Podatkowego Jarosław Augustyn, z głównym miejscem prowadzenia działalności w Szamotułach, ul. Dworcowa 8, NIP 787 147 80 62, dalej jako: Kancelaria.

2.     Kancelaria zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 94/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie RODO oraz w przepisach krajowych dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

3.      Nasze dane kontaktowe.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można się kontaktować pod numerem 503 35 35 89 albo pisząc maila na adres: jaroslaw.augustyn@kancelaria-augustyn.pl

4.      Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności Kancelaria zbiera i przetwarza dane osobowe:

- w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako administratora danych osobowych, to jest w celu świadczenia usług na rzecz klientów Kancelarii, w celu marketingu usług Kancelarii oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną kancelaria-augustyn.pl (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO);

- w celu wykonywania umów zawieranych przez kancelarię z klientami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO);

- w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

- jeśli poprosimy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych – w celu wskazanym przy zapytaniu o taką zgodę (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

5.      Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności. Odmowa udostepnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić kontakt z Państwem.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z klientami.

6.      Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności zewnętrzni dostawcy usług (podmiot świadczący usługi IT). Kancelaria w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz innymi kancelariami prawnymi może powierzać im przetwarzanie Państwa danych osobowych. W każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do ich przetwarzania zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. W razie przekazania danych osobowych do państw trzech Kancelaria zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

7.      Państwa dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio:

- do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii jako administratora danych;

- do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych;

- do upływu okresu, w którym Kancelaria jest prawnie zobowiązana do kontynuowania przetwarzania, w szczególności przechowywania, danych osobowych;

- do czasu wniesienia przez państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;

- do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbya się wyłącznie na podstawie udzielonej zgody.

8.      Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

9.      Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu RODO i w przewidzianym tam zakresie, przysługuje Państwu prawo: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i przenoszenia danych osobowych.

Niektóre ze wskazanych wyżej uprawnień mogą nie przysługiwać Państwu w zakresie przetwarzania danych przez Kancelarię w ramach świadczenia pomocy prawnej.

Jeżeli Państwa zdaniem Kancelaria przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami Rozporządzenia RODO, mają Państwo prawo do skargi.

Skargę można wnieść do organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych. Organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@giodo.gov.pl

- godziny pracy urzędu: od 8.00 do 16.00

- infolinia: 606-950-000 (od 10.00 d0 13.00).